ข้อมูลบุคลากร

 

นายนิมิตร ศรียาภัย

    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน      

นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

089-9194420

ArounN2516@gmail.com 

นายฐิติปกรณ์  ภคุโล

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

094-8652658

 

นายธวัชชัย  ดุกสุกแก้ว

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

นายประพฤติ  พฤศชนะ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

088-7602865

Prapurtchaua@gmail.com

 

                                        

   บุคลากรสายผู้สอน  

 

สาขาวิชาช่างยนต์    

นายกมล  ดิษฐาพร

หัวหน้าสาขาวิชา

Rockman.kan@gmail.com

081-5437278 

นายกิตติศักดิ์  ทรหด 

ครูประจำสาขาวิชา

yontorahod@gmail.com

0819016494

นายคณิต  อินทะใจ

ครูประจำสาขาวิชา

kanitinthajai@gmail.com

084-7224418

นายธนกิจ  คงแก้ว

ครูประจำสาขาวิชา

Tanakity2k@hotmail.com

062-9692124

นายกิตติพงษ์  คำเกิ่ง

ครูประจำสาขาวิชา

 

062-5493534

  

นายฑีปกรณ์ หัสดำ

ครูประจำสาขาวิชา

teepakornkag03@gmail.com

063-0615051 

นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น

ครูประจำสาขาวิชา

chatnarong.c@ovec.go.th

090-9707937

นายชาลี ช่วยเชื้อ

ครูประจำสาขาวิชา

Bank191231@gmail.com

082-2909522

 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

   

นายจิตวัฒนา บุญเลิศ

หัวหน้าสาขาวิชา

machine.bspc@gmail.com

081-1950793

นายองค์อาจ รุ่งเรือง

ครูประจำสาขาวิชา

Orgart_rungroong@hotmail.com

090-1413752

นายมนัส โพธิ์ทอง

ครูประจำสาขาวิชา

manatpho1980@gmail.com

089-9913130

นางสาวอรรธิกา อยู่เอี่ยม

ครูประจำสาขาวิชา

064-5564795

   

สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

   

 

นายกิตติศักดิ์ บุญเพชร

หัวหน้าสาขาวิชา

kittisit2553@hotmail.com

081-2735873

นายวัลลภ กรีไกรนุช

ครูประจำสาขาวิชา

detec20162016@gmail.com

093-7638840 

 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

   

นายเทอดศักดิ์ ชมเชย

หัวหน้าสาขาวิชา

Thodsak@hotmail.com

081-9016494

นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์

ครูประจำสาขาวิชา

niwat.lenovo@gmail.com

087-1167313

นายจรัญ มนัส

ครูประจำสาขาวิชา

charan_2553@hotmail.com

090-1712816

นายพสุรัตน์ พงสา

ครูประจำสาขาวิชา

ongzaaiem@hotmail.com 

084-7054626

   

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

   

นายเผด็จ ทิมแท้

หัวหน้าสาขาวิชา

phadej.m@gmail.com

080-1115144

นายดิเรก ไชยทองงาม

ครูประจำสาขาวิชา

phadej.m@gmail.com

095-5151994

นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ

ครูประจำสาขาวิชา

 aeng_supercom@hotmail.com 

063-9355415

นายธนาพัทธ์ ภู่ระย้า

ครูประจำสาขาวิชา

mossy101@hotmail.com

089-9164645

นายจักรกริช ชังชะนา

ครูประจำสาขาวิชา

Jakkrit-Chung@hotmail.com 

098-5453795

นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร

ครูประจำสาขาวิชา

supamongcol.28@gmail.com

085-2651404

นายอติวรรต ทองสุขดี

ครูประจำสาขาวิชา

 

063-6629916

   

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

   

นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์

หัวหน้าสาขาวิชา

aj_noonid@hotmail.com

061-5365539

ว่าที่ ร.ต.นฤพนธ์ ใหญ่ยงค์

ครูประจำสาขาวิชา

E29CJM@hotmail.com

095-2549361

นายธนันท์รัฐ ทิมแท้

ครูประจำสาขาวิชา

Thananrat77140@gmail.com

092-9354368

ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ เงินแท่ง

ครูประจำสาขาวิชา

Teera_wat11@hotmail.com

098-4319205

   

สาขาวิชาการบัญชี

   

นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชา

kruchacha21@gmail.com 

095-9355642

นางสาววีณา ใจเพชร

ครูประจำสาขาวิชา

weenajaipetch@gmail.com  

063-6398868

นางสาวพนิดา ชมยินดี

ครูประจำสาขาวิชา

dadada.chom@gmail.com 

099-4547494 

นางสาวสุวดี สายสกล

ครูประจำสาขาวิชา

suwa_dee25@hotmail.com 

092-6190942

นางสาวทิพย์วรรณ นิลเอี้ยม

ครูประจำสาขาวิชา

Shi17897@gmai.com 

095-2536156

ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรภร ใหญ่ยงค์

ครูประจำสาขาวิชา

e29eqv@gmail.com

063-8192462

สาขาวิชาการจัดการโรจิสติกส์ ฯ    

นางสาวพนิดา ชมยินดี

หัวหน้าสาขาวิชา

dadada.chom@gmail.com 

099-4547494

   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   

นางสาวกรรัตน์ ประกอบชาติ

หัวหน้าสาขาวิชา

num_mon_fon@hotmail.com

088-6641822

นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร

ครูประจำสาขาวิชา

 sophida@gmail.com 

083-4206299

นายวัชรพงษ์ วงษ์ประเสริฐ

ครูประจำสาขาวิชา

teacherod.w@gmail.com

099-2349177

นางสาวกฤติยา วุฒิ

ครูประจำสาขาวิชา

wutikrittiya@gmail.com

082-0159303

นางสาวสุรารักษ์ พลอยบุษย์

ครูประจำสาขาวิชา

Suraratploybut@gmail.com

086-3592940

 

สาขาวิชาการโรงแรม

   

นางสาวศิตาพร ปกป้อง

หัวหน้าสาขาวิชา

 Puyy-2704@hotmail.com

088-4556022

นางสาวสินีนาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ

ครูประจำสาขาวิชา

sineenart415@hotmail.com 

099-9800514

นางสาวณัฐริกา โมอ่อน

ครูประจำสาขาวิชา

Kukkii04127@gmail.com

080-1126103

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์

   

 นางสาวกัลยา ผากาเกตุ

หัวหน้าสาขาวิชา

Phakaed1420@gmail.com

062-2759054  

นางสาวปิยวรรณ กระมุท

 ครูประจำสาขาวิชา

 

063-0811572

นางสาวสุนทรี ตันติอำไพ

ครูประจำสาขาวิชา 

alohayok@gmail.com

099-6901759  

นางสาวรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท

ครูประจำสาขาวิชา

rotsukhon.st@gmail.com 

092-2658426

นายนพดล ศุภะผ่องศรี

ครูประจำสาขาวิชา

 zelagutist1111@gmail.com

082-4966768 

นายทรงพล  พุ่มสิน

ครูประจำสาขาวิชา

songponpoom@gmail.com

088-4578562

นายอนุวัฒน์ รัตนะ

ครูประจำสาขาวิชา

anuwat9155@gmail.com

088-4419155

นางสาวณีรนุช อาศัย

ครูประจำสาขาวิชา

FangzabankZi@gmail.com

092-4844287

 

 

 บุคลาการสายสนับสนุนการสอน

 

 

นางสาวนันท์ชพร อ่อนละมุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

092- 2610994

looiso@hotmail.com

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งธรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

085 - 2901127

siriluck_aa@hotmail.com 

นางณฐมน  บุญประสพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

081-9957615

nuttamon.2521@gmail.com

นางสาวปรียาภัทร ฝ่ายชนะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

064 - 0577415

Preyahat2605@gmail.com

นางสาวจีรนันท์  โฉมแผลง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

098 - 4361773

bspc2525@gmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์  สายสกล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

087 - 1522283

koyloveaaa@hotmail.com 


นางสาวจันทร์เพ็ญ  มากสัก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

061-6794796

junpen02duan@gmail.com

 

นางสาวกาญจณาภรณ์ นุ่มน้อย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

092 - 6217502

vespa.777may@gmail.com 

นางสาววรรณพร  ประกอบปราณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0952265540

wannaphon36@gmail.com

นางสาวจีระพร  ปลอดศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

098-5178832

Pla1622@hotmail.com

นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

063-4455614

philaiwan_aom@hotmail.com

นางสาวอภิญญา  อยู่ที่

เจ้าหน้าที่ธุรการ

064-2386659

apinya.yootee@gmail.com

นางสาวนุชจรี  หนูดำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

092-6534300

nuch.yui111@mail.com

นางสาวนฤมล  แย้มศรี 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 081-1928436

naruemon8436@gmail.com

นางสาวเบญจมาภรณ์  หุ่นงาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 092-8708598

 benzil_prem@hotmail.com 

นายทองสุข  พูลประเสริฐ

นักการภารโรง

095-6919566

นายบุญจอง  อินทร์นพม

นักการภารโรง

092-4180473 

 

นายพจนา  แย้มหงษ์

นักการภารโรง

0895282485

นายโอสถ  ภู่ทอง

พนักงานขับรถ

089-2218518

นางสาวอรัญญา  ลิลัน

แม่บ้าน

087-9781487