ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563