ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 9 ประการ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ มีการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ

ประการที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

-  ประการที่ 2 บุคลากรทางการศึกษา

ประการที่ 3 จำนวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประการที่ 4 หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประการที่ 5 ครุภัณฑ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประการที่ 6 งบประมาณและการเงินวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประการที่ 7 อาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประการที่ 8 สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

ประการที่ 9 ประวัติเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563