ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ของครุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  เกษตรคนเมือง

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องแยกผลปาล์มน้ำมัน

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องมือถอดสปริงโช้ครถยนต์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่2.2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Tools/Equipment) อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ครีมปรับสภาพผิวจากสับปะรด

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตุ๊กตาปรับระดับเข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทุ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านชีวอนามัย อุปกรณ์บำบัดฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร Coco Fin’ เครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าว

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ พรหมรังษี

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพระบบนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11.1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพาหนะไฟฟ้า สามล้อรักษ์โลก

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 ประเภทกำหนดโจทย์ กลุ่มที่ 2  ด้าน Smart Farm (เกษตรอัจฉริยะ) เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเพาะเห็ด

สิ่งประดิษฐ์ของครุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์เก็บทุเรียน                                             

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดวาล์วน้ำ                                 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ช่วยเหลาก้านมะพร้าว                                

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ตัดโลหะแผ่น                                          

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง                                    

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เก้าอี้ตรวจการณ์ พลังงานสะอาด                            

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมหม้อแกงสับปะรด                                            

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำพริกปลาร้าถั่วตัด                                               

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ พรหมรังษี                                                                  

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพระบบนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการเวอร์ชั่น

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ไฟจราจรฉุกเฉิน                                

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ   ก้อนวัสดุเพาะพันธุ์พืช       

แบบนำเสนอคุณลักษณะของผลงานวิชาโครงการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างโลหะ

สาชาวิชาช่างไฟฟ่ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาการบัญชี

สาขาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขวิชาการโรงแรม

แบบนำเสนอคุณลักษณะของผลงานวิชาโครงการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

สาขาวิชาเครื่องมือกล

สาขาวิชาเทคนิคโลหะการ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าหำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการคลังสินค้า

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว