ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบการอ่านของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

การพัฒนาพฤติกรรม การเรียน ด้านการคำนวณ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมส์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนการโรงแรม

 

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่3 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 โดยใช้ สื่อวีดีทัศน์เพลง

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน หลังเรียน โดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint ในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์โดยใช้แบบทดสอบ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานนิวเมติกส์ และ ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3โดยใช้สื่อบทเรียนช่วยสอน

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการความปลอดภัยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่1 แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

การหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติงานของครู วิชา การขับรถยนต์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น2/3

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนหลังเรียนโดยใช้สื่อ Microsoft PowerPoint ในรายวิชางานจักรยานยนต์ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1/1

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา เทอร์โมไดนามิกส์โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน

 

การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/3 โดยใช้สื่อบทเรียนช่วยสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม เวอร์เนียคาลิเปอร์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาช่างกล โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๒/๒ วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาลับคมเครื่องมือตัดโดยใช้ชุดฝึกนักเรียน ปวช.๒ ช่างกลโรงงานวิชาลับคมเครื่องมือตัด 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละคนในการเรียน วิชาวัสดุช่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

การพัฒนาทักษะการลับมีดกลึง และผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจับคู่ฝึก แบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับ ปวช.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

 

การแก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดสมรรถนะงานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมโดยใช้ใบงานช่วยสอน

 

ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในการเรียนวิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคเรียนที่1/2560 โดยใช้แบบประเมิน 

 

ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100 1006)ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนบ้านสวนหลวงโดยใช้แบบทดสอบ 

 

สำรวจความพึงพอใจในการเรียนวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 รหัส 2103 2011 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาโลหะการ 

 

การพัฒนาทักษะการเชื่อมไฟฟ้า ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  1  สาขางานเครื่องมือกล 

 

การพัฒนาสื่อการสอน รายวิชาการส่ง และจ่ายไฟฟ้า เรื่องอุปกรณ์ในระบบส่ง และจ่ายไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 

การส่งเสริมการมีวินัยในชั้นเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา เซลล์แสงอาทิตย์และการใช้งาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

 

การพัฒนาทักษะการติดตั้งไฟฟ้าอาคาร ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนวิชาติดตั้งไฟฟ้า 1 โดยใช้แบบทดสอบ

 

การใช้สื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่องการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในรายงานวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100 1006) ของนักเรียนระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 แผนกงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 

การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็ม โดยการสอนแบบสาธิตในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1/1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงบการเงิน ขาย วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า โดยแบบเรียนสำเร็จรูป

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การแสดงบทบามสมมุติ เรื่องการเสนอขายและการสาธิตในรายวิชาการขายเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200 1004 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี 

 

พฤติกรรมการส่งงานวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงของนักดดยใช้ เทคนิคการเสริมแรงของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาบัญชี

 

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและระใบสำคัญ เรื่องรายการปรับปรุงของนักเรียน ปวช.2/1-2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องเสียงของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Illustraor ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบเรียนออนไลน์ 

 

การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาโรจิสติกส์

 

ผลของการใช้ทักษะการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์ เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนส่งงานล่าช้าในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

การพัฒนาบุคลิกภาพในทักษะการต้อนรับและการบริการ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม ระดับชั้น ปวช 1

 

การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาการทำงาน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สถานการณ์จำลองสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  แผนกการโรงแรม