งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร
สรุปการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างวั...

สรุปการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม - 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [อ่าน : 5 ครั้ง]

สรุปการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างวั...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 60 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเสนอ...

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ... [อ่าน : 7 ครั้ง]

มูลนิธิ ดร.ปิยะ จงวัฒนา บริษั...

วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. มูลนิธิ ดร.ปิยะ จงวัฒนา บริษัทพัฒน์กล แมนูแฟคเจอริ่ง มอบท... [อ่าน : 6 ครั้ง]

ประชุมเพื่อรับฟังหลักเกณฑ์และก...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง นายฐิต... [อ่าน : 16 ครั้ง]

เข้าร่วมหารือการจัดอาชีวศึกษา...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน น... [อ่าน : 10 ครั้ง]

ตรวจซ่อมพัดลมในอาคารเรียน และเ...

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ครูเชิดพงศ์ จันทรวัฒนากิจ ครูที่ปรึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง พร้อ... [อ่าน : 11 ครั้ง]

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นราชก...

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ครูคณิต อินทะใจ ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วยคณะครู นักเ... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิ...

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวั... [อ่าน : 40 ครั้ง]

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอ...

วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูนพดล ศุภ... [อ่าน : 6 ครั้ง]

ร่วมหารือการจัดอาชีวศึกษา "ห้อ...

วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูนฤพนธ์ ใ... [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเล...

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูพิเศษสอน ณ วิ... [อ่าน : 3 ครั้ง]

เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการ...

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศมีความรุนแ... [อ่าน : 2 ครั้ง]

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งนักเรียน-นักศึกษา
ช่องทางการให้บริการจัดหางาน

นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการหางงานทำ สามารถเข้าใช้บริการจัดหางานผ่านทางออนไลน์ ตามรายละเอียดดังแนบ [อ่าน : 1 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเร... [อ่าน : 70 ครั้ง]

ปฎิทินปฏิบัติการประเมินสรุปผลก...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดการสอบภาตเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดีที่... [อ่าน : 83 ครั้ง]

การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบค...

การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) 100% ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป [อ่าน : 66 ครั้ง]

โครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ปร...

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุร... [อ่าน : 27 ครั้ง]

ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาค...

ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 229 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมชมนมวิชาชีพ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืฃเนื...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ได้กำหนดการจัดกิจกร... [อ่าน : 4 ครั้ง]

โึครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์

ดำเนินโครงการวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการประหยัดและอดออมของชมรมว...

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการประหยัดและอดออมของชมรมวิชาชีพการบัญชี วันพุธที่๑๗ มีนาค... [อ่าน : 10 ครั้ง]

โครงการอาสาพัฒนา ประจำปีการศึก...

ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคม 2563 รายละเอียดโครงการ 1. ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีช่องจอดรถ 2. ปรับป... [อ่าน : 10 ครั้ง]

โครงการอบรมมัคคุเทศก์

ดำเนินโครงในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 โดยชมรมวิชาชีพการโรงแรม [อ่าน : 8 ครั้ง]

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิช...

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2564 [อ่าน : 5 ครั้ง]

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่...

จัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564 [อ่าน : 27 ครั้ง]

การลงทะเบียนโครงการประกวดสิ่งป...

ลงทะเบียน วันที่ 17 มีนาคม 2563 (09-12.00น. ประกวดแข่งขัน เวลา 14.00-16.00 น.) [อ่าน : 8 ครั้ง]

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศ...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ครูศิตาพร ปกป้อง หัวหน้างานสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะครู นัก... [อ่าน : 79 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม